037 อัศจรรย์อันยิ่งใหญ่

037 อัศจรรย์อันยิ่งใหญ่

037 อัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ 111 It Took a Miracle   *ถ้าต้องการเล่นเสียงเดียวกับดนตรีใส่คาโป้ที่บาร์ 1

Read MoreLong right arrow

001 ข้าฯรักและนับถือพระเยซูคริสต์พระเจ้า

001 ข้าฯรักและนับถือพระเยซูคริสต์พระเจ้า 321 My Jesus, I love Thee   *ถ้าต้องการเล่นเสียงเดียวกับดนตรีใส่คาโป้ที่บาร์ 1

Read MoreLong right arrow

235 แสนสุขใจที่เชื่อพระเยซู

235 แสนสุขใจที่เชื่อพระเยซู Tis So Sweet to Trust in Jesus  

Read MoreLong right arrow