001 ข้าฯรักและนับถือพระเยซูคริสต์พระเจ้า

Hymns January 21, 2024

001 ข้าฯรักและนับถือพระเยซูคริสต์พระเจ้า
321 My Jesus, I love Thee

 

Font
Transpose

 

Verse 1
 
1. ข้าฯ  
D 
รัก
G 
และนับ
D 
ถือพระเย
A 
ซูคริสต์พระ
D 
เจ้า
 
ละ
D 
ทิ้ง
G 
การบาป
D 
ชั่ว 
 
ติดตาม
A 
ท่านผู้ปก
D 
เกล้า
 
ท่านนำเราพ้น
A 
บาป 
 
มอบความ
D 
รอด
E 
ให้ผู้
D 
ทา
A 
 
เดี๋ยว
D 
นี้
G 
ขอ
D 
ถวาย 
 
ความรัก
A 
แท้ใต้พระ
D 
บาท

 

Verse 2
 
2. ข้าฯ  
D 
รัก
G 
พระเย
D 
ซู 
 
เพราะพระ
A 
องค์ทรงรัก
D 
ก่อน
 
ทรง
D 
ยอมปลงพระ
D 
ชนม์ชำระ
A 
บาปอวยพระ
D 
พร
 
ศั
D 
ตรูให้มง
A 
กุฎสานด้วย
D 
หนามหมิ่นประ
A 
มาท
 
เดี๋ยว
D 
นี้
G 
ขอ
D 
ถวาย 
 
ความรัก
A 
แท้ใต้พระ
D 
บาท

 

Verse 3
 
3. ข้าฯ  
D 
ควร
G 
รักพระ
D 
องค์จนดวง
A 
จิตลาโล
D 
กา
 
สรร
D 
เสริญ
G 
ยอพระ
D 
คุณ 
 
จนถึง
A 
วันมร
D 
ณา
 
จะ
D 
กล่าวถึงฤทธิ์
A 
เดช 
 
พระเมต
D 
ตา
E 
เหลือประ
A 
หลาด
 
เดี๋ยว
D 
นี้
G 
ขอ
D 
ถวาย 
 
ความรัก
A 
แท้ใต้พระ
D 
บาท

 

Verse 4
 
4. เมื่อ
D 
ถึง
G 
เมืองส
D 
วรรค์สุขสำ
A 
ราญทุกประ
D 
การ
 
บรร
D 
เลง
G 
เพลงไพ
D 
เราะเสียงครื้น
A 
เครงทั่ววิ
D 
มาน
 
ได้
D 
สวมมงกุฎ
A 
งาม 
 
แล้วเปล่ง
D 
เสียง
E 
ร้องประ
A 
กาศ
 
เดี๋ยว
D 
นี้
G 
ขอ
D 
ถวาย 
 
ความรัก
A 
แท้ใต้พระ
D 
บาท

 


These known chords are used in this song.


*ถ้าต้องการเล่นเสียงเดียวกับดนตรีใส่คาโป้ที่บาร์ 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *